Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, https://bartindisdoktoru.com/ web sitesine sahip diş hekiminiz olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1.İşlenen Kişisel Veriler
Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diş hekimliği ile alakalı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otopark kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, ağız ve diş sağlığı polikliniğimizde ortak alanlarda kayıt halinde olabilecek olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, polikliniğimize ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, ağız ve diş sağlığı polikliniğimize iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Polikliniğimiz tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
– Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
– Diş Kliniğimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
– Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
– Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
– Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
– Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
– Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
– Diş Kliniğimiz ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
– Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
– Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
– Diş Kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
– Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
– İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
– Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması
– Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, diş kliniğimize ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Veri Aktarımı
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi 2. Bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeler ile hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileriniz; 2. Bölümde belirtilen amaçlarla; diş kliniğimize gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, kliniğimize sevk ile gelişiniz durumunda ve/veya kendinizin iletmesi halinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Kişisel Verilerinizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel Verileriniz diş kliniğimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, kişisel veri bilgi talebinizi içeren dilekçeyi kliniğimize elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı info@https://bartindisdoktoru.com adresine e-posta ile göndererek;

– Herhangi bir Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel Verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
– Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
– Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
– Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
– Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kliniğimizin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
– Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Kliniğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun kliniğimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

6.KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:
KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz işlenebilir:

– Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
– Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verileriniz işlenmesinin gerekli olması,
– Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
– Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
– Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, kliniğimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
– Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kullanım ve Gizlilik Koşulları
Web sitesi, kliniğimizin tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır.

Web sitesi ve alt siteleri ziyaretiniz boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken izlenilen prensipler aşağıda sıralanmıştır:

– Kullanım ve gizlilik koşulları web sitesi ve ana sayfada listelenen tüm alt siteler (mikro siteler) için geçerlidir. Web sitelerini ziyaret ettiğinizde sitelerde yer alan kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini incelemelisiniz.
– Bu sitede Online Hizmetler ve İletişim Formları dışında bulunan tüm bölümleri kişisel bilgilerinizi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, gerekli açıklamaları okuyabilir, kliniğimiz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
– Online Hizmetler bölümlerimizi kullanabilmeniz için kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak doldurarak üyelik kaydı yapmanız gerekmektedir. Bu siteye üye olurken vermiş olduğunuz ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, telefon, cep telefonu, adres, şehir bilgileri kliniğimiz ve/veya yetkilendirdiği çözüm ortakları dışında üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. Kullanıcının bu siteyi ziyaret etmesi, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği anlamını taşımaktadır.
– Bu sitede yayınlanan tüm bilgiler ve bu bilgilere ilişkin tüm haklar kliniğimize aittir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, dağıtılamaz, çeşitli alt lisansla değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz ve/veya kullandırılamaz.
– Bu sitedeki herhangi bir materyalin izinsiz kullanımı ve/veya herhangi bir bilginin tahribatı; kopyalama yasaları, ticari yasalar, güvenlik ve tanıtım yasaları ve iletişim kanunları ile geçerli tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde cezai yaptırıma tabiidir.
– Bu sitede yer alan tüm bilgiler ve yapılan yönlendirmelerdeki tüm linkler tamamen ziyaretçiye bilgi vermek amacıyla sunulmuş olup, bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgi, yorum ve görüntüler, bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı, tedavi, yönlendirme veya ticari amaç taşımamaktadır. İlgili sitelerde yer alan bilgiler hiçbir zaman hekim tanı, tedavisi veya konsültasyonu olarak yorumlanamaz.
– Web sitesi ve ilgili mikro sitelerine erişimde bulunan kişi ya da kişiler Kullanım Koşullarının en son halini kabul etmiş olup, sitede bulunan bilgiler doğrultusunda alacağı her türlü karara ilişkin tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.
– Bu site ve mikro sitelerde yer alan İletişim Formları vasıtası ile paylaşmış olduğunuz iletişim (telefon ve e-posta) bilgileri kliniğimiz ve/veya yetkilendirdiği çözüm ortakları aracılığı ile istemiş olduğunuz bilgilerin size daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve/veya sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.
– Bu siteye üye olduktan kimseyle sonra şifrenizi paylaşmamanız gerekmektedir.
– Site ile ilgili şikayet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi info@https://bartindisdoktoru.com mail adresine iletebilirsiniz.
– Bu sitede https://bartindisdoktoru.com ‘den başka internet sitelerinin de bağlantıları bulunabilir, https://bartindisdoktoru.com sitesi, link verdiği diğer sitelerin gizlilik ve güvenlik politikaları ile içeriklerinden sorumlu değildir.

Çerez (Cookie) Politikası
Birçok web sitesi gibi bu sitede çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?
Bu sitede ve iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve tanıtım ve/veya bilgilendirme sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik ve tanıtımlar ile siteyi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlar.

1. Çerezler; siteye girdiğinizde ilginizi çekebilecek tanıtım ve/veya bilgilendirmelerin gösterilmesini sağlamak ve sitede bir tanıtım ve/veya bilgilendirme gördükten sonra bu tanıtım ve/veya bilgilendirme ile ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir.
2. Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla çerez kullanılabilecektir.
3. Site üzerinde, kullanıcı tercihlerini daha doğru şekilde belirlemek amacıyla 3. kişiler tarafından yerleştirilmiş çerezler de kullanılabilir. Bu çerezler vasıtasıyla toplanan veriler, ziyaret edilen diğer siteler üzerinde kullanıcılara yönelik tanıtım ve/veya bilgilendirme veya içerik yerleştirilmesi amacıyla da kullanılabilecektir.
4. Yukarıda açıklanan amaçlarla çerez kullanımı bu sitede ve site tarafından iş ortaklarına ait sitelerde gerçekleştirilebilmektedir. Böyle bir durumda dahi amaç, kullanıcının bu sayede belirlenen ilgi alanlarına özel içerik, tanıtım ve bilgilendirme sunabilmektir.
5. Site veya iş ortakları tarafından bu sitede veya diğer sitelerde kullanılan çerezler aracılığıyla, bu siteler dışında kullanıcı tarafından ziyaret edilen sitelere ilişkin bilgiler de işlenebilmektedir.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?
Siteye hangi siteden gelindiği ve siteden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan banner’lara tepkileri, kullanıcının siteye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Siteye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir. Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz. İlgili aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız mümkündür.

Çerez Kullanımının Engellenmesi
Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda sitedeki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanızı tavsiye ederiz.

Çerezler Yardımıyla Toplanan Verilerin 3. Kişilerle Paylaşımı:
Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde sitenin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, siteye veya iş ortaklarına ait olan ve kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir. Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak kişiye özel hizmet sunabilmektir.

İşbu politika kapsamında site veya 3. kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, site veya 3. kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir.

Yasal Düzenlemelere Uygunluk
Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacaktır. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları
İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.